Alternanthera mosaic potex virus

Alternanthera mosaic potex virus

Alternanthera mosaic potex virus.
Sample courtesy of Prof. O. V. Karpova and Dr. M. V. Arhipenko, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology.

Categories: