Sharp-Tip Silver Nanowires Mounted on Cantilevers for High-Aspect- Ratio High-Resolution Imaging

AIST-NT users Ming You and Roxue Yan of University of California Riverside mount silver nanowires for use in high-aspect ratio SPM imaging. We are interested in their TERS activity also. Ma, Xuezhi, Zhu, Yangzhi, Kim, Sanggon, Liu, Qiushi, Byrley, Peter, Wei, Yang, Zhang, Jin, Jiang, Kaili, Fan, Shoushan, Yan, Ruoxue, Liu, Ming, ACS Nano Letters, 2016